English
Format-A

RODO

Dziękujemy za Twoje zaufanie i powierzenie nam swoich danych osobowych. Ich ochrona jest dla nas bardzo ważna. Dlatego też zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) po upłynięciu w dniu 25 maja 2018 roku dwuletniego okresu dostosowawczego informujemy, iż:
 


1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Anna Wierzchowska-Woźniak Format-A” z siedzibą w Sierakowie 257, 32-410 Dobczyce, zarejestrowana w CEiDG nr NIP 8911060040, nr REGON 122491911, zwana dalej "Format-A" - w osobie właścicielki firmy Anny Wierzchowskiej-Woźniak. Adres e-mail: anka@format-a.info
 


2. Firma Format-A administruje danymi osobowymi w rozumieniu art.6 ust.1 litery a do c RODO jedynie w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej w zakresie niezbędnym do uzgodnienia realizacji usług określonych w zakresie naszej działalności oraz ewentualnego zawarcia umowy pisemnej towarzyszącej uzgodnieniom ustnym, przekazania danych adresowych zewnętrznym firmom realizującym wymagania techniczne związane z realizacją usług -  jeżeli kontrahent wyraził taką zgodę oraz do wystawienia faktury po wykonaniu usługi wraz z późniejszym wykonaniem analiz sprzedaży takich jak sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego którego wykonanie jest obowiązkiem sprzedawcy nałożonym na niego przez Ustawodawcę.
 


3. Dane osobowe kontrahentów będących osobami fizycznymi nie są przetwarzane w celach innych niż wymienione w pkt 2. Nie są przekazywane nieuprawnionym ustawowo podmiotom trzecim ani w żaden sposób nie są upubliczniane, profilowane, przenoszone, nie podlegają także zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są przedmiotem jakiegokolwiek rodzaju marketingu. 


 
4. Aby prawidłowo wykonać zleconą przez Ciebie usługę oczekujemy podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, adresu wykonania usługi.
 


5. Firma Format-A gwarantuje spełnienie Twoich praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych, w tym prawa dostępu do treści danych, prawa do sprostowania, prawa do żądania usunięcia Twoich danych poza danymi widniejącymi na zarchiwizowanych dokumentach sprzedaży.
 


6. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody na administrowanie przez Format-A Twoimi danymi nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.


 
7. W przypadku wątpliwości związanych z treścią RODO możesz zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Od kontrahentów prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą nie wymagamy jakichkolwiek zgód na wykonanie przez nas usług dopóki ich dane widnieją w dostępnych publicznie bazach danych (CEiDG, REGON, NIP)